Stadgar


Stadgarna antagna den 28 oktober 1971

Stadgarna reviderade i Maj 2010


Arbetsordning:


 1. .Kåren kan bestå av upp till trettio numrerade stadsbud som är villiga att åtaga sig hederliga uppdrag mot skälig ersättning till Stadsbudskåren. Med numrerat stadsbud förstås stadsbud som ej fyllt 75 år. Då 75-årsdagen har passerat övergår stadsbud till att vara onumrerat seniorstadsbud med alla de rättigheter som tillerkännes numrerat bud, men utan det nummerbärande stadsbudets skyldigheter beträffande närvaro och arbetsinsatser. Hedersstadsbud kan dessutom utses. Vid inval av stadsbud skall vederbörande erhålla minst 4/5 av de avgivna rösterna.

 2.  Kårens räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

 3. Ordinarie sammankomster skall vara vårhögtidsdag och vinterhögtidsdag.

 4. Kårens styrelse som utses på årsmöte består av stadsbudsförman jämte fyra ledamöter. Stadsbudsförman och ledamöter väljs på två år.

 5. Styrelsen utser inom sig: vice stadsbudsförman, stadsbudssekreterare och ekonomiskt stadsbud. Styrelsen utser inom eller utom sig: PR-stadsbud, stadsbudsintendent och stadsbudstraktör. Styrelsens verksamhetsår sammanfaller med kårens räkenskapsår.

 6. Stadsbud skall i tjänst och vid sammankomst bära stadsbudsmössa.

 7. Stadsbuden är ej edsvurna, men önskar uppdragsgivaren, hemlighålles lämnat uppdrag.

 8. Medlemsavgiften per år bestämmes på årsmötet.

 9. All utrustning såsom mössa, märke m.m. bekostas av stadsbudet personligen.

 10. För varje uppdrag utgår en minimitaxa och varje stadsbud skall sälja sig så dyrt som möjligt. Varje uppdrag honoreras för sig. Kåren kan dessutom medverka utan ersättning vid insamlingar eller andra aktiviteter för välgörande ändamål.

 11. Insamlade medel skall hållas avskilda från kårens egna medel. Avskilda medel skall fördelas till stipendier och olika hjälpinsatser enligt beslut av styrelsen.

 12. För revision av kårens räkenskaper utses på årsmötet en revisor jämte en suppleant. Såväl revisor som suppleant skall vara auktoriserade revisorer.

 13. Styrelsen skall ha möjlighet att avskilja såväl numrerat bud som seniorstadsbud från kåren om synnerliga skäl finnes. Berört stadsbud skall då beredas tillfälle att yttra sig.

 14. Förslag om kårens upplösning skall, för att kunna godkännas, antagas av två på varandra följade ordinarie sammanträden och erfordras för antagande av sådant beslut att det biträdes av minst 4/5 av kårens medlemmar. Vid upplösning av kåren skall sista sammanträdet besluta om kårens inventarier, tillgångar och kontanter, och skall behållningen användas till välgörande ändamål.