Stadgar för Stadsbudskåren i Göteborg


Stadgarna antagna vid Årsmöte den 10 maj 2019 


Arbetsordning:

1.

Firman skall vara Stadsbudskåren i Göteborg.

 

2.

Det Höga Ändamålet med Stadsbudskårens verksamhet skall vara att med glädje hjälpa andra genom bidrag i form av stipendier till begåvade representanter för olika konstnärliga yrkesinriktningar, kulturområden och idrotten eller annat behjärtansvärt ändamål.

 

3.

Medel till verksamhet skall anskaffas genom utförande av uppdrag i de mest väsensskilda sammanhang.

Hit hör olika former av biträde vid evenemang, invigningar, jubileum, tävlingar, lek och andra aktiviteter, där Stadsbud kan hjälpa till. På uppdragsgivares begäran kan uppdrag behandlas konfidentiellt.

Uppdraget skall medföra ett bidrag till Stadsbudskåren och skall oavkortat gå till Stadsbudskårens Höga Ändamål.  Dessa medel skall hållas avskilda från Stadsbudskårens övriga medel.

 

Avskilda medel användes enligt styrelsens beslut

 

Stadsbudskåren kan även medverka i uppdrag utan ersättning, om så enligt styrelsens uppfattning skulle vara lämpligt.

 

4.

Medlem i Stadsbudskåren kallas Stadsbud.

 

Medlem kan vara numrerat Stadsbud, Seniorstadsbud eller Hedersstadsbud.

Stadsbudskåren kan ha upp till 30 numrerade Stadsbud.

När sådant Stadsbud fyller 75 år övergår Stadsbudet automatiskt till att vara onumrerat Seniorstadsbud.

Stadsbud kan av Årsmötet utses till Hedersstadsbud.

 

Stadsbud skall vara villigt att åta sig hederliga uppdrag mot skälig ersättning till Stadsbudskåren.

Seniorstadsbud skall inte ha sådan skyldighet.

 

5.

Stadsbud skall i tjänst eller vid sammankomst bära av Stadsbudskårens styrelse beslutade mössa, märke och slips.

Dessa persedlar skall bekostas av Stadsbudet personligen.

 

6.

Inval av ny medlem till Stadsbud skall beredas på följande sätt.

Samtliga Stadsbud uppmanas i mån av lediga mössnummer skriftligen av styrelsen, att inom angiven tid i god tid före Årsmötet inkomma med förslag till nya medlemmar till styrelsen.

Styrelsen går därefter igenom de på detta sätt inkomna förslagen och beslutar om vilka förslag, som lämpligen bör gå vidare i processen. Dessa av styrelsen beslutade förslag delges därefter samtliga Stadsbud för besked om eventuella kommentarer, som skall göras inom en angiven kortare tid. Styrelsen behandlar sådana kommentarer och beslutar om vilka som skall tillfrågas.

Därefter tillfrågas den eller de styrelsen beslutat skall förslås om sitt intresse att bli medlem i Stadsbudskåren. Efter positivt besked från tillfrågad framläggs förslaget av styrelsen för Årsmötet för beslut om inval.

 

Ny medlem tilldelas efter förslag av styrelsen mössnummer av Årsmötet

 

För inval krävs, att beslutet biträds av minst 4/5-delar av vid Årsmötet avgivna röster.

 

Styrelsen kan skilja numrerat eller seniorstadsbud från medlemskapet i Stadsbudskåren, om synnerliga skäl härför föreligger. Innan sådant beslut fattas skall berört Stadsbud beredas tillfälle att yttra sig i frågan.

 

7.

 Medlem skall erlägga årlig medlemsavgift, som beslutas av Årsmötet.

Årsmötet kan även besluta om andra avgifter.

 

8.

Stadsbudskåren skall ha en styrelse bestående av Stadsbudsförman jämte fyra ledamöter.

Styrelsen skall utses av Årsmötet efter förslag från en valberedning utsedd av Årsmötet.

 

Stadsbudsförman och övriga ledamöter väljs på två år.

 

Styrelsen skall inom sig utse vice Stadsbudsförman, Stadsbudssekreterare och ekonomiskt Stadsbud samt kan, inom eller utom sig, utse PR-Stadsbud, Stadsbudsintendent och Stadsbudstraktör.

 

Stadsbudskårens firma tecknas av styrelsen, av Stadsbudsförmannen i förening med annan styrelseledamot eller av styrelsen utsedda andra firmatecknare två i förening.

 

9.

Stadsbudskårens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

10.

Stadsbudskårens ordinarie sammankomster för medlemmarna är Vårhögtidsdag och Vinterhögtidsdag.

 

 

11.

 På Årsmötet, som skall hållas före utgången av juni månad varje år och vanligtvis i samband med Vårhögtidsdagen, skall följande ärenden förekomma.

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Val av två justeringsmän
 6. Godkännande av föredragningslistan
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av rösträknare
 9. Verksamhetsberättelsen
 10. Årsredovisning och revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Medlems- och inträdesavgifter
 13. Valkommittens förslag till styrelse
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valkommitte´
 16. Val av nya Stadsbud
 17. Övriga ärenden
 18. Mötets avslutande

 

Extra medlemsmöte kan hållas på begäran av styrelsen eller fem Stadsbud för angivet ärende. Kallelse med dagordning skall sändas ut senast fem dagar före mötet.

 

Beslut fattas av Årsmötet och extra medlemsmöte med enkel majoritet utom beslut om ändring av stadgarna, vilket skall beslutas med 3/4 majoritet av avgivna röster.

Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

 

12.

För revision av Stadsbudskårens räkenskaper skall på Årsmötet utses en revisor och en revisorssuppleant.

 

 

13.

Beslut om Stadsbudskårens upplösning skall fattas på två på varandra följande Årsmöten med minst trettio dagar emellan och skall biträdas av minst 4/5 av Stadsbudskårens samtliga medlemmar.

Vid upplösning av Stadsbudskåren skall på det sista av dessa sammanträden ovan beslutas om användningen av Stadsbudskårens nettotillgångar.

Dessa skall användas i enlighet med Stadsbudskårens Höga Ändamål.